Privacy Policy

Pagina 1 van 2
PRIVACYVERKLARING QUISTIT AUTOMATISERING
QuistIT automatisering (hierna: QuistIT) respecteert de privacy van eenieder van wie persoonsgegevens door QuistIT worden verwerkt, waaronder mede begrepen die van bezoekers van de website www.quistit.nl (hierna: “de website”). QuistIT acht de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. QuistIT zal uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
QuistIT verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende vier wettelijke grondslagen:
1)
Ter uitvoering van een overeenkomst tussen u en QuistIT of uw verzoek tot het sluiten van een dergelijke overeenkomst.
Van deze grondslag is sprake wanneer u gebruik maakt van de diensten QuistIT, een softwarelicentie bij QuistIT afneemt, een product bij QuistIT hebt besteld of bijvoorbeeld een offerte daarvoor hebt aangevraagd.
In het kader van deze wettelijke grondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens, verwerkt QuistIT uw persoonsgegevens uitsluitend indien en voor zover dat noodzakelijk is ter uitvoering van de met u gesloten overeenkomst. In dit verband kunnen uw persoonsgegevens ook met derden worden gedeeld voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, zoals met derde-dienstverleners of -licentiegevers met wie QuistIT samenwerkt bij de uitvoering van de overeenkomst of een transportbedrijf voor het bij u bezorgen van door u bestelde producten.
2)
Een gerechtvaardigd belang van QuistIT.
Van deze grondslag is sprake bij:
a)
het door QuistIT automatisch delen van uw persoonsgegevens met de door QuistIT ingeschakelde hostingpartij. Dit is nodig om de middels de website verwerkte persoonsgegevens op te slaan en om de website en e-mailvoorzieningen van QuistIT deugdelijk te kunnen laten werken;
b)
het door QuistIT verstrekken van uw persoonsgegevens aan een boekhoudkantoor om de administratie en boekhouding van QuistIT te kunnen verzorgen. In dit kader maakt QuistIT tevens gebruik van boekhoudsoftware waardoor uw persoonsgegevens bij de exploitant van deze software kunnen worden opgeslagen;
c)
het gebruik van een CRM-systeem voor het optimaliseren van bedrijfsprocessen, zoals klantbeheer, orderprocessen en facturering;
d)
het gebruik van een WhatsApp-button op de website om het gebruik van de betreffende berichtenfunctie mogelijk te maken;
e)
het gebruik van clouddiensten voor de opslag van persoonsgegevens.
De exploitanten van de hierboven bedoelde programmatuur slaan relevante persoonsgegevens op en verwerken deze om de functionaliteiten van de programmatuur aan QuistIT te kunnen aanbieden.
In het kader van deze wettelijke grondslag verwerkt QuistIT uw persoonsgegevens uitsluitend indien en voor zover dat noodzakelijk is om het genoemde gerechtvaardigde belang te dienen.
3)
Uw toestemming.
Van deze grondslag is sprake wanneer:
a)
u telefonisch, per e-mail, via WhatsApp of op welke andere wijze dan ook contact opneemt met QuistIT. Uw toestemming ligt immers impliciet besloten in het feit dat u contact opneemt;
b)
QuistIT uw persoonsgegevens voor nog andere doeleinden wil gebruiken of aan derden wil verstrekken. In dit kader geldt dat uw toestemming steeds geldt voor een specifieke verwerking en een specifiek doel. Indien QuistIT meerdere doeleinden heeft om persoonsgegevens te verwerken, dan zal QuistIT u hierover informeren en voor elk doel afzonderlijk toestemming vragen.
In dit kader verwerkt QuistIT uw persoonsgegevens uitsluitend indien en voor zover dat nodig is om uw verzoek in behandeling te nemen of uitvoering te geven aan hetgeen waarvoor u toestemming hebt gegeven.
4)
Een wettelijke verplichting.
Van deze grondslag is sprake wanneer QuistIT moet voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals wat betreft het bewaren van facturen gedurende zeven jaren zoals door de wet voorgeschreven.
Pagina 2 van 2
Europese Economische Ruimte
QuistIT slaat uw persoonsgegevens op binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”). Het kan echter voorkomen dat bepaalde persoonsgegevens die QuistIT verzamelt, worden doorgegeven aan of opgeslagen buiten de EER omdat een externe dienstverlener van QuistIT daar gevestigd is. Wanneer hiervan sprake is, draagt QuistIT er zorg voor dat de verwerking van uw persoonsgegevens buiten de EER gebeurt op een veilige en rechtmatige wijze. QuistIT zal in dat verband dan ook de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd.
Toegang tot persoonsgegevens
Uitsluitend daartoe geautoriseerde medewerkers van QuistIT hebben toegang tot uw persoonsgegevens en uitsluitend voor zover dat nodig is ter uitvoering van de aan hen opgedragen taken. Dit geldt ook ten aanzien van derde-partijen zoals hierboven bedoeld en met wie QuistIT persoonsgegevens deelt. QuistIT zal uw persoonsgegevens onder geen beding verkopen. De personen die onder verantwoordelijkheid van QuistIT vallen, evenals door QuistIT ingeschakelde derden, zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren. Voor zover QuistIT de verwerking van persoonsgegevens uitbesteedt aan een derde partij, zal QuistIT de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd. Zulke stappen omvatten, indien en voor zover dat volgens de wet is vereist, het hanteren van een verwerkersovereenkomst met dergelijke ontvangers om te zorgen dat zij dezelfde of vergelijkbare technische en organisatorische maatregelen treffen als QuistIT, zodat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd.
Uw rechten
U heeft het recht om QuistIT te verzoeken om inzage, wissing en rectificatie van uw persoonsgegevens alsook om beperking van de u betreffende verwerking. Ook heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij QuistIT een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens die QuistIT verwerkt, in een computerbestand naar u of een door u genoemde organisatie te sturen.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vraagt QuistIT u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers op het document), documentnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. QuistIT zal zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, reageren op uw verzoek.
Indien de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op de van u verkregen toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of in geval u in een ander land dan Nederland woonachtig bent, de toezichthoudende autoriteit aldaar.
Bewaren van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden door QuistIT slechts bewaard voor zolang dat gelet op de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen, noodzakelijk is. QuistIT legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.
Contact
Voor vragen over deze privacyverklaring of vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door QuistIT, kunt u contact opnemen met QuistIT. QuistIT helpt u graag indien u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door QuistIT of indien u uw persoonsgegevens wilt wijzigen of verwijderen.
QuistIT automatisering
Het Laantje 27
2201 XS Noordwijk
E-mailadres: q.plaizier@quistit.nl
Telefoonnummer: 06-29607050

Scan de code